Ledoria
Libro Saber llegir + saber  sumar = felicitat, Federico Dilla Mañas
Publisher: Ledoria
Categories: Baby names
Language: Catalán
Price in paper
: 12 (12)
ISBN: 9788495690814
Pags: 0
Guaranteed Delivery to any country of the world within a maximum of 48-72 hours.
FAVORITE Uncheck
BOOK DESCRIPTION
COMMENTS
Federico Dilla va néixer a Toledo el 1962. Va estu-diar Biologia i Veterinària a la U.C.M. És Diplomat en Direcció i Gestió de Comerç Exterior per la Secretaria d'Estat de Comerç (CECO) i en Màrqueting alimenta-ri, així com Diplomat Superior en Direcció de Centres Sociosanitaris. També està en possessió de diverses ti-tulacions Màster i del Títol d'Expert Europeu en Siste-mes de Gestió de la Qualitat pel Cerpa i A.E.C.      En la seva vida laboral ha desenvolupat càrrecs de direcció en diverses companyies nacionals i interna-cionals, ha estat professor de la Cambra de Comerç de Toledo, entre altres institucions, col.laborador de Nanjin's Historical & Cultural Cities Expo 2006 i me-diador de operacions a Bulgària , Canadà, Xina i l'Ín-dia.      Actualment dirigeix les seves pròpies empreses i inversions.      Amb aquesta obra s inaugura la sèrie MAESE MERCADER, el perso-natge toledà (experimentat en la vida i triomfador en els negocis, en l'a-mor...) que fa de fil conductor en totes les dramatitzacions que es propo-sen.      Com un modern Sòcrates, el protagonista analitza, desenvolupa i diri-geix un tema concret d'una manera amena, ja que la forma emprada és lite-rària (teatral), seguint el conegut afirmació docere et delectare (ensenyar delectant).     Així doncs, oh, lector!, et trobes davant d'una obra de fons platònic, objectiu horaciano i marc toledà. Llegeix amb calma.
Comments about the book
Your rating:
Rating:
Comment:
To participate you need to be registered from here
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager